പ്രമുഖ മലയാള പത്രസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയുടെ കുടുംബാംഗം ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതംമാറിയോ? ചർച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവം

    കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പത്രസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇളംതലമുറയിലുള്ള കുടുംബാംഗം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതായി അറിയുന്നു. അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാൻപോയ യുവാവിനെ അവിടെവെച്ചു പ്ലാൻചെയ്തു ജിഹാദികൾ മതംമാറ്റിയതായി അറിയുന്നു. പത്രസ്ഥാപനവും കുടുംബവും ഇത് രഹസ്യമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബവുമായി അടുത്തബന്ധം ഉള്ളവരിൽനിന്നുമാണ് വിവരം അറിയാന്കഴിഞ്ഞത്.

    മതം മാറിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അയാൾ പഴയപേരുതന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിൽനിന്നും വേറൊരാൾകൂടി മതംമാറിയിട്ടുണ്ടന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.